wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności
Hity sklepowe
Miska składana, deska do krojenia Chop2Bowl skyblue

Miska składana, deska do krojenia Chop2Bowl skyblue

25,00 zł
Chop2Bowl to innowacyjna deska do krojenia i miska w jednym. Możesz złożyć deskę do krojenia w misę lub podawać w niej wodę. Niezawodna w podróży – łatwa do utrzymania w czystości, zajmuje mało miejsca. Miękkie uchwyty umożliwiają zawieszenie deski…
Miska składana, deska do krojenia Chop2Bowl pink

Miska składana, deska do krojenia Chop2Bowl pink

25,00 zł
Chop2Bowl to innowacyjna deska do krojenia i miska w jednym. Możesz złożyć deskę do krojenia w misę lub podawać w niej wodę. Niezawodna w podróży – łatwa do utrzymania w czystości, zajmuje mało miejsca. Miękkie uchwyty umożliwiają zawieszenie deski…
Kontakt
 • DREAM MEDIA
  NIP: 5421161223

 • E-mail:bok@dreamanimals.pl
 • Telefon+48 857465752
  +48 603113310
  +48 694222804
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 17.00, w soboty 10.00 - 14.00

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
i wykorzystywania plików cookies w domenie strony internetowej

www.dreamanimals.pl

Witamy na naszej stronie internetowej i dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Mając na uwadze dynamiczny rozwój metod i technik w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych, w tym w procesie związanym z dokonywaniem zakupów przez Internet przygotowaliśmy niniejszy dokument przedstawiający sposób przetwarzania przez nas powierzonych/pozyskanych danych osobowych. Ponadto gwarantujemy Państwu pełne bezpieczeństwo, minimalizowanie wszelkiego ryzyka związanego z procesem przetwarzania danych osobowych oraz pełną informację odnośnie celu i zakresu w jakim Państwa dane zostaną przez nas wykorzystane. Informujemy jednocześnie, że z dniem 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), co spowodowało poszerzenie obowiązku informacyjnego względem konsumentów/Usługobiorców (osób fizycznych) w zakresie podstawy prawnej wynikającej z przetwarzania ich danych osobowych jak i praw podmiotu w zakresie jego danych osobowych.

Podstawą dla opracowania niniejszego dokumentu są:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacjne.

DANE ADMINISTRATORA DANCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów/Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonej strony internetowej jest Elżbieta Mucha prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DREAM MEDIA Elżbieta Mucha  NIP: 5421161223, REGON: 369324478

Dane do kontaktu:

adres korespondencyjny: ul.Rybnika 22E, 15-655 Białystok
numer/y telefonu: (+48)85 7465752
adres e-mail: bok@dreamanimals.pl

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w prowadzonym przedsiębiorstwie sprawuje Administrator
dane adresowe: ul.Rybnika 22E, 15-655 Białystok
mail: bok@dreamanimals.pl
telefon: (+48) 85 7465752

Może Pan/Pani kontaktować się z Administratorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych.

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Głównym celem prowadzonej przez nas strony internetowej jest umożliwienie Państwu składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Dlatego dla celów zawarcia umowy a następnie realizacji zamówienia gromadzimy dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe, a tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny/dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Na ten cel przygotowaliśmy odpowiedni elektroniczny formularz zamówienia, zawierający pola wymagane dla uzupełniania wskazanych w nich danych. Procedurę i zarazem tryb zawierania umów na odległość za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość zawiera zamieszczony na naszej stronie Regulamin e-usług. Nieudostępnienie w/w a wymaganych danych uniemożliwi przyjęcie zamówienia do realizacji, a następnie wykonania umowy bądź usługi na Pani/Pana rzecz. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W zakresie ewentualnych roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi, uprawnień związanych z prawem do odstąpienia od umowy podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W związku z dostawą zamówionego towaru dane osobowe przekazywane są w niezbędnym zakresie firmom kurierskim (w zależności od wybranego przez Państwa sposobu dostawy), które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek. Szczegóły dotyczące firm kurierskich, w tym usług pocztowych związanych z dostawą towaru zawiera regulamin e-usług, a także zakładki tematyczne zamieszczone na stronie dotyczące dostawy.

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ponadto przekazane następującym odbiorcom:

- zakładom ubezpieczeń – w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych,
- podmiotom świadczącym usługi podatkowe, audytowe, rachunkowe, prawne,
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)- w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty,
- podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki) – w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów i w celu dokonania zwrotów,

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGU I PROMOCJI

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również dla celów marketingu i promocji, ale tylko w przypadku uzyskania od Państwa wyrażonej dobrowolnie na ten cel zgody. Jesteście Państwo zawsze informowani w odpowiednio oznaczonym polu o rodzaju przetwarzanych danych (np. adres e-mail), celu przetwarzania danych osobowych (np. subskrypcja biuletynu informacyjnego newsletter) oraz przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są udostępniane. Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w w/w celu może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych osobowych z listy dystrybucyjnej danej usługi marketingowej.

Mając na uwadze regulację RODO jako akt prawny kompleksowo regulujący kwestię ochrony danych osobowych, w tym ujednolicający standardy w całej UE, wskazujemy, że zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest:

- dobrowolna – każdy z Państwa ma możliwość realnego wybory jej wyrażenia, swobodna i nie wymuszona; brak wyrażenia zgody nie powoduje dla Państwa żadnych negatywnych skutków czy konsekwencji,
- konkretna – zgoda musi precyzyjnie określać cel przetwarzania danych oraz wskazywać ich zakres ( na stronie internetowej podajemy informację jakie dane i przez kogo przetwarzamy dla celów wynikających z udzielonej zgody),
- świadoma – przed wyrażeniem zgody w odpowiednim linku podane są informacje na temat przetwarzanych danych osobowych, w tym informacja na temat przysługującym klientom/ usługobiorcom praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
- jednoznaczna – ważna zgoda wymaga jednoznacznego okazania w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego co oznacza, aby klient /usługobiorca podjął celowe działania w celu wyrażenia zgody na określone przetwarzanie ( na stronach internetowych w tym zakresie klient/usługobiorca korzysta z możliwości odznaczenia właściwego pola checkbox).

PRAWA KLIENTÓW/USŁUGOBIORCÓW W PROCESIE PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH

Każdy z Państwa odwiedzający naszą stronę internetową ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w gromadzonych przez nas zbiorach danych. W tym celu mogą Państwo wystąpić do nas o :

- dostęp do swoich danych osobowych oraz informacji o swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych na podstawie art. 15 RODO,
- sprostowania lub uzupełnienia danych, na podstawie art. 16 RODO, jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,
- usunięcie danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego oświadczenia, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
- wniesienia ograniczenia żądania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO,

 • w przypadkach, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody na poszczególne cele przetwarzania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie przez telefon, w drodze korespondencyjnej, za pomocą poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody,

- prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, a tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych można realizować w każdym czasie, występując we właściwym żądaniem:
- e-mailowo, na adres:bok@dreamanimals.pl
- korespondencyjnie, na adres: DREAM MEDIA Elżbieta Mucha NIP: 5421161223, REGON: 369324478

W przypadku otrzymania żądania mamy obowiązek udzielenia Pani/Panu bez zbędnej zwłoki.

Udzielenie informacji, w związku z przesłanym żądaniem, następuje:
- listem poleconym na podany adres korespondencyjny,
- drogą elektroniczną na podany adres e-mail, chyba że, w żądaniu wyraźnie Pan/Pani :
- przekaże żądanie drogą elektroniczną i nie zażąda udzielenia informacji w innej formie- wówczas informacja zostanie przekazana na wskazany adres e-mail,
-zażąda przekazania informacji ustną i zostanie potwierdzona tożsamość tej osoby, wówczas udzielimy informacji ustnie,

Wszelkie informacje, w tym podjęte działania związane z Pana/Pani żądaniami są wolne od opłat.

O każdym sprostowaniu, uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na skutek zgłoszonego żądania, poinformujemy każdego odbiorcę któremu dane zostały ujawnione.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI, W TYM PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój metod i technik w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych oraz zagrożeń z nich wynikających szczególną wagę przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa informacyjnego, którego jest priorytetem prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa ale także posiada nadrzędne i zarazem fundamentalne znaczenie w podejmowanych przez nas działaniach. Zabezpieczenie interesów firmy oraz jej klientów jest częścią naszej polityki, która za cel stawia podejmowanie działań dla celów realizacji zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych m.in. w systemie informatycznym. Powierzane dane osobowe, czy pozyskane w drodze odwiedzin na naszych stronach internetowych przetwarzane są zawsze z zachowaniem poufności i integralności dla celów utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

PLIKI COOKIES I ICH ZASTOSOWANIE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Pliki cookies są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych. Poniżej przedstawiamy funkcje i celowość ich wykorzystania:

- pliki cookies ułatwiające korzystanie z naszej strony internetowej a umożliwiające: przywrócenie ostatniego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlania go określoną liczbę razy, przywrócenie sesji użytkownika, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu, ustawienie preferowanego języka ułatwiającego pracę z aplikacją, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,

- pliki cookies wykorzystywane przez pomioty trzecie, a z których usług korzystamy dla celów: monitorowania liczby wejść na naszą stronę www, zbierania anonimowych zbiorczych statystyk dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej przez nas strony internetowej, badanie zapisów dystrybucji newslettera, integracja z portalem społecznościowym, płatności internetowe.

Umieszczane reklamy behawioralne na naszej stronie internetowej przez zewnętrznych reklamodawców a mogących zawierać pliki cookies nie mają wpływu na stosowane przez nas mechanizmy w tym technologie, stąd zaleca się zapoznanie przez Państwa z polityką prywatności zewnętrznego dostawcy usługi.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu